АКТИВНОСТИ

Учество на домашни и меѓународни конгреси, курсеви и симпозиуми во прилог на континуирана едукација и пратење на современите трендови во стоматологијата.

ХУМАНИТАРНИ АКТИВНОСТИ

Секоја година организираме денови на бесплатни прегледи, консултации и интервенции кај деца со посебни потреби како наш прилог за помош кон заедницата.